Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA MAŁOLETNICH PRZED PRZEMOCĄ

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W OZORKOWIE

Podstawa prawna:

 

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997.78.483) – zapisy regulująochronę dziecka przed przemocą, wyzyskiem i demoralizacją (do wykorzystania np. przyopracowywaniupreambułyPolityki ochronydzieci przed krzywdzeniem)

 2. KonwencjaoPrawachDzieckaprzyjętaprzezZgromadzenieOgólneONZ20listopada1989 roku(Dz. U.1991.120.526 z późn.zm.)

 3. U. 2023 poz. 1606 USTAWA z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”( Dz.U. 2023 poz. 1870).

 5. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020 poz. 1309).

 6. Ustawaz dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014.191,

t.j. z późń. zm.) – zapisy regulują obowiązki nauczyciela oraz postępowania dyscyplinarnego wobec niego

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572, t.j. z późn.zm.) – w tym dokumencie zawarte są obowiązki placówki oświatowej, w tym uprawnieniadyrektoraplacówki

 2. Ustawazdnia25lutego1964r.-Kodeksrodzinnyiopiekuńczy(Dz.U.2015.583,t.j.)

  • ustawa regulująca relację pomiędzy rodzicami a dzieckiem oraz rodzicami i placówkąoświatową,atakżewładzęrodzicielską,kontaktyrodzicazdzieckiemireprezentacjędziecka

 3. Ustawaz dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997.88.553 z późn. zm) oraz Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego – aktyprawneregulującem.in.interwencjęwprzypadkupopełnieniaprzestępstwanaszkodędziecka

 4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego(Dz. U. 2014.101, t.j. z późń.zm.) – akt prawny regulujący m.in. interwencję wprzypadku zagrożeniadobradziecka,w tym jego zaniedbywania

 5. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postepowaniu w sprawie nieletnich (Dz.U.2014.382,t.j.)ustawaregulującam.in.interwencjęwprzypadkupopełnieniaczynukaralnegoprzezdziecko lubprzejawianiaprzeznie objawówdemoralizacji

 6. Ustawa z dnia 20 września 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury

NiebieskieKarty”orazwzorówformularzy„NiebieskaKarta”(Dz.U.2011.209.1245) (Dz. U.2005.180.1493 z późń.zm.) – ustawa regulującam.in. interwencjęwprzypadku stwierdzenia przemocyw rodzinie

 1. Ustawazdnia23kwietnia1964r.Kodekscywilny(Dz.U.2014.121,t.j.)

  • zakresregulacjidotyczącychochronydóbrosobistych dziecka.

 2. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1700).

 3. Kodeksu postępowania karnego – art. 304, Kodeksu karnego – art.162,

 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Preambuła

 1. Dokument ten stworzony został na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 3 wOzorkowie,abyjasno określićstandardyzmierzającedoprzestrzegania PrawDziecka.

 2. Dzieckotoczłowiek, tylko że mały…”, ma swoje prawa. WszyscypracownicyzobowiązanidoprzestrzeganiazasadPolitykiochronydzieciprzedkrzywdzeniem.Dziecko postrzegamy jako szczególną istotę, z którą mamy przyjemność współpracować,troszczyć się o nią, dbać ojejdobro,a także sprawić aby każdy dzień był radosną ibezpiecznąprzygodą.

 3. Kierującsiędobremdzieci,pracownicyprzedszkoladążądoichwszechstronnegorozwojuz poszanowaniem ich praw. Pracownik przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem orazuwzględniajegopotrzeby.Niedopuszczalnejeststosowanieprzezpracownikawobecdzieckaprzemocywjakiejkolwiek formie.

Rozdział I

Objaśnienieterminów

§1

 1. Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną. W myśl niniejszego dokumentu są to również wolontariusze, stażyści czy praktykanci przebywającywprzedszkolu.

 2. Wolontariuszosoba,która dobrowolnie i bez wynagrodzenia podejmujedziałanianarzeczprzedszkola.

 3. Dzieckiemjest każdaosobado ukończenia 18roku życia.

 

 1. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dzieckawszczególnościjegoprzedstawicielustawowy(rodzic/opiekunprawny)lubinna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych luborzeczenia sądu (wtym:rodzina zastępcza).

 2. Zgodarodzica/opiekuna dziecka oznacza pisemną zgodę co najmniej jednego zopiekunówdziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunamidziecka należy poinformować opiekunów o koniecznościrozstrzygnięciasprawyprzezsąd rodzinno-opiekuńczy.

 3. Przezkrzywdzeniedzieckanależy rozumieć takie działania, które powodują,żedziecko doznajekrzywdyfizycznej,emocjonalnej, seksualnej,zaniedbywania.

  • Przemocfizyczna-toceloweuszkodzenieciała,zadawaniebólu,groźbauszkodzeniaciałalubwywołanialęku.Jesttomin:popychanie,szarpanie,szturchanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką,pięścią,uderzeniewtwarz-tzw.„policzek",bicieróżnymiprzedmiotami,pozostawienie w niebezpiecznym miejscu, nie udzielenie niezbędnej pomocy,przypalaniepapierosem,duszenie,krępowanieruchów,topienie,polewaniesubstancjami żrącymi, użycie broni, itp. Skutkiem przemocy fizycznej mogą byćzłamania,siniaki, ranypoparzenia,obrażeniawewnętrzne.

  • Przemoc emocjonalna- to powtarzające się poniżanie, upokarzanieiośmieszaniedziecka,brakodpowiedniegowsparcia i uwagi.Wymagania ioczekiwaniawobecdziecka,którymniejestonowstaniesprostać.

  • Wykorzystywanie seksualne dzieci to aktywność seksualna z udziałem dziecka,podjęta przez dorosłego, nastolatkalub dziecko. To zmuszanie drugiej osoby doaktywnościseksualnejwbrewjejwoli,atakżekontynuowanieaktywnościseksualnej,gdyosobaniejestwpełniświadoma,bezpytaniajejozgodęlub,gdynaskutekzaistniałychwarunkówobawiasięodmówić.Przymusmożepolegać na bezpośrednimużyciusiły lubemocjonalnymszantażu.Jejformy tom.in. dotykanie, pokazywanie, oraz zmuszanie do dotykania miejsc intymnych, gwałt,wymuszaniepożyciaseksualnego,zmuszaniedoseksuzosobamitrzecimi,pokazywaniemateriałówpornograficznych,rozbieraniewbrewwoliitp.Sprawca ma przewagę wiekową, fizycznąlubintelektualnąnad swoją ofiarą.

  • Zaniedbywanieto nie zaspokajanie podstawowych potrzeb materialnychiemocjonalnychdzieckaprzezrodzicalubopiekuna.Niezapewnianie muodpowiedniegojedzenia,ubrań,schronienia,opiekimedycznej,bezpieczeństwa.

 4. OsobaodpowiedzialnazaProceduręochrony dzieci to wyznaczony przezdyrektoraplacówki pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki Ochrony Dzieciw przedszkolu.

 5. Daneosobowedzieckajestkażdainformacjaumożliwiającaidentyfikacjędziecka.

 6. Zespół interwencyjny zespół powołany przez dyrektora przedszkola w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka. W skład zespołu mogą wejść: dyrektor,nauczyciele z grupy dziecka, specjaliści: psycholog, pedagog specjalny, pracownicy mający wiedzęokrzywdzeniu dziecka

 

§2

Obszary Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

 

Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem tworzą bezpieczne i przyjazne środowisko Przedszkola. Obejmują cztery obszary:

 1. Politykę Ochrony Małoletnich, która określa:

 1. zasady bezpiecznej rekrutacji personelu do pracy w Przedszkolu,

 2. zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko,

 3. zasady reagowania w Przedszkolu na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia,

 4. zasady ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych dzieci,

 5. zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych,

 1. personel – obszar, który określa:

 1. zasady rekrutacji personelu pracującego z dziećmi w Przedszkolu, w tym obowiązek uzyskiwania danych z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o każdym członku personelu oraz, gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, a kiedy prawo na to nie zezwala, uzyskiwania oświadczenia personelu dotyczącego niekaralności lub braku toczących się postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego,

 2. zasady bezpiecznych relacji personelu Przedszkola z małoletnimi, wskazujące, jakie zachowania na terenie Przedszkola są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem,

 3. zasady zapewniania pracownikom podstawowej wiedzy na temat ochrony małoletnich przed krzywdzeniem oraz udzielania pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:

 • rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,

 • procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia,

 • odpowiedzialności prawnej pracowników Przedszkola, zobowiązanych do podejmowania interwencji,

 1. zasady przygotowania personelu Przedszkola (pracującego z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami) do edukowania:

 • dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem,

 • rodziców/opiekunów dzieci na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia ich przed przemocą i wykorzystywaniem,

 1. zasady dysponowania materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz aktywnego ich wykorzystania,

 1. procedury – obszar określający działania, jakie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu Przedszkola, członków rodziny, rówieśników i osób obcych:

 1. zasady dysponowania przez Przedszkole danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (Policja, Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Centrum Interwencji Kryzysowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki ochrony zdrowia), Załącznik n r 9 : do Standardów Ochrony Nieletnich oraz zapewnienia do nich dostępu wszystkim pracownikom,

 2. zasady eksponowania informacji dla dzieci na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numerów bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży,

 1. monitoring – obszar, który określa:

 1. zasady weryfikacji przyjętych Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem – przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, Załącznik nr 11 i Załącznik nr 12:

 2. zasady organizowania przez Przedszkolekonsultacji z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami.

 

Rozdział II

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

 

§3

 1. Rekrutacja pracowników Przedszkola odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu. Zasady Rekrutacji stanowią Załącznik nr 1 do niniejszych Standardów.

 2. Wszyscy pracownicy przedszkola oraz wolontariusze, przed dopuszczeniem do pracy z dziećmi sprawdzani są w Krajowym Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.

 3. Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko i dziecko – dziecko ustalone w Przedszkolu. Zasady stanowią Załącznik nr 7 do niniejszych Standardów.

 4. Pracownicyprzedszkolaposiadająwiedzęiwramachwykonywanychobowiązkówzwracająuwagęnaczynnikiryzykakrzywdzeniadzieci.Obserwujączachowaniadzieci, analizują ich przekaz werbalny i niewerbalny mogący wskazywaćnadoznaniekrzywdy.

 5. Wprzypadku wystąpieniauszkodzeniaciaładzieckanależywezwaćPogotowie Ratunkowe.

 6. Wsytuacjikrzywdzeniadzieckazestronypracownikaświadek zdarzeniazobligowanyjestdozwróceniauwagipracownikowiorazzgłoszeniaincydentudyrektorowiplacówki.

 7. Wraziepotrzebydyrektorinterweniujeprzepisami prawnymikodeksupracy.

 8. Wprzypadkuzidentyfikowaniaczynnikówryzykapracownicyplacówkipodejmująrozmowęzrodzicami,przekazując informacjenatematdostępnejofertywsparciaimotywującich do szukania dlasiebie pomocy.

 9. Pracownicymonitorująsytuację i dobresamopoczuciedziecka.

 10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia krzywdzenia dziecka lub brakupostępówwpoprawiesytuacjidzieckaalbonasileniusięobjawówkrzywdzenia,zostajewszczętaprocedura„NiebieskiejKarty” lub złożonywniosekdo sądurodzinnego owglądwsytuację dziecka/rodziny (załączniknr 5).

 

 

Rozdział III

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez rodziców

§4

 1. W przypadku pozyskania przez pracowników przedszkola informacjiokrzywdzeniudzieckaprzezjegoopiekunównależyniezwłoczniepodjąćkrokiinterwencyjne,którezabezpiecządobro dziecka.

 2. Równolegle do działań związanych z działaniami podejmowanymi wewnątrz przedszkola,mającyminaceluudzieleniewsparciadziecku,należyuruchomićproceduręzewnętrzną.

 

§ 5

 

PROCEDURAZEWNĘTRZNA-Wprzypadkuprzemocyfizycznej/psychicznejszczególnąprocedurąwsytuacjachprzemocywrodziniejestprocedura„NiebieskiejKarty”, która została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. wsprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wydanymjakoaktwykonawczynapodstawieart.9dust.5ustawyzdnia29lipca2005r. oprzeciwdziałaniuprzemocywrodzinie.

 1. Wszczęcie procedury: następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A”przezprzedstawiciela jednegozpodmiotówwymienionychw art.9dust.2ustawy oprzeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (czyli policji, komisji rozwiązywania problemówalkoholowych, oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej), w obecności osoby, co doktórej istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Jeżeli osoba ta odmawiaudziałuwwypełnieniu karty, możeonazostaćwypełnionabez jej obecności.

 

 1. Do wszczęcia procedury nie jest wymagana zgoda osoby pokrzywdzonej przemocą wrodzinie.

 

 1. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynnościpodejmowaneirealizowanewramachproceduryprzeprowadzasięcodozasady wobecnościrodzica,opiekunaprawnegolubfaktycznego.Jeżelitoteosoby mogąbyćsprawcami przemocy wobec dziecka, to działaniazudziałemdzieckaprzeprowadzasięwobecnościpełnoletniejosobynajbliższejwrozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu Karnego. (współmałżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo i powinowaci, a także osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z osobą pokrzywdzoną). Działania z udziałem dziecka,co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocąwrodzinie, powinnybyć prowadzonewmiaręmożliwości wobecnościpsychologa.

 

 1. Powypełnieniuformularza„NiebieskaKartaA”osobie,codoktórejistniejepodejrzenie, że dotyczy jej przemoc, przekazuje się formularz „Niebieska Karta — B”.Jeżeli tą osobą jest dziecko, formularz „Niebieska Karta — B” przekazuje się rodzicowi,opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowaniaprzemocy w rodzinie. Po sporządzeniu formularza „Niebieska Karta – A” należy przekazaćgo do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niż wterminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. Kopię wypełnionego formularza „NiebieskaKartaA”pozostawiasięuwszczynającegoprocedurę.Przewodniczącyzespołuinterdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, lecznie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania przekazuje formularz członkomzespołuinterdyscyplinarnego.

 

 1. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji, do której zostało skierowanezawiadomienie.

§ 6

PROCEDURA WEWNĘTRZNA - W przypadku stwierdzenia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi placówki lub w przypadku jego nieobecności, osobie koordynującej „Procedurę”.

§7

 1. Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) wzywa osobę, którą podejrzewa się o krzywdzenie i informuje ją o podejrzeniu.

 2. Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) w celu wyjaśnienia prawdziwości faktów, sporządza opis zaistniałej sytuacji oraz plan pomocy dziecku — na podstawie rozmów:

a. z dzieckiem (w obecności psychologa, który po przeprowadzeniurozmowyzdzieckiem,dokonujewstępnegorozeznaniawjego sytuacji orazudzielamu wsparcia, i/lub wychowawcy, który sporządza notatkę z rozmowy),

b. ze zgłaszającym fakt krzywdzenia dziecka,

c. z podejrzanym o krzywdzenie.

 1. W sprawach budzących wątpliwości, skomplikowanych lub gdy osoba odpowiedzialna zpolitykę ochrony dzieci uzna to za konieczne dyrektor powołuje zespół interwencyjny, wskład którego wchodzą: psycholog, wychowawca dziecka, pedagog specjalny, dyrektor, osoba odpowiedzialnazaProceduręOchronyDzieci.

 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, na podstawie opisu sporządzonegoprzez członków zespołu.

 3. Planpomocydzieckupowinienzawieraćwskazaniadotyczące:

  1. podjęcia przez placówkę działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tymzgłoszeniepodejrzenia krzywdzeniadoodpowiedniej instytucji,

  2. formwsparcia,jakieplacówkamożezaoferowaćdziecku,

  3. działańzespołunauczycieliwzględemkrzywdzonegodziecka,

  4. skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku,jeżeli istniejetakapotrzeba.

 1. Wszystkie działania przewidziane w planie pomocy dziecku mają na celu zapewnieniedzieckubezpieczeństwai wsparcia.

 

 1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiony rodzicom/opiekunom z zaleceniem współpracyprzyjego realizacji.

 2. Wprzypadku,gdypodejrzeniekrzywdzeniazgłosiliopiekunowiedziecka,powołaniezespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkaniewyjaśniające,podczasktóregomożezaproponowaćopiekunomzdiagnozowaniezgłaszanegopodejrzenia.Zespotkaniasporządzasięprotokół.

 3. Dyrektor informuje rodziców/opiekunów o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzeniakrzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (do Prokuratury/Policji lub Sądu Rejonowego III Wydz. Rodzinny i Nieletnich w Zgierzu lub przewodniczącegoZespołu Interdyscyplinarnego przy MOPS w Ozorkowie) (Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6).

 4. Dyrektor przedszkola, po poinformowaniu rodziców, składa zawiadomienieo podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wglądw sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnichlubprzesyłaformularz„NiebieskaKarta-A”doprzewodniczącegoZespołuInterdyscyplinarnego.

 5. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji, do której zostało skierowanezawiadomienie.

 6. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka,a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunówdzieckanapiśmie.

§ 8

 1. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka informacja o tymfakciepowinnazostaćniezwłocznieprzekazanadyrektorowiplacówkilubosobiegozastępującej.

 2. Wtymwypadkuniema potrzebyspotykaniasięzesprawcączynuzabronionego.

 3. Sprawąpriorytetowąjestbowiemzabezpieczeniebezpieczeństwadziecka.

 4. Zgodnie z art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego dyrektor placówki ma obowiązekprawnyniezwłocznegozgłoszeniapodejrzeniapopełnieniaprzestępstwanapolicjilubpisemnegozawiadomieniawłaściwejmiejscowoprokuratury(zewzględunamiejscepopełnieniaprzestępstwa).

 

§ 9

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 3 doniniejszejProcedury.Kartęzałączasiędodokumentacjipobytudzieckawprzedszkolu.

 2. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lubinformacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy,wyłączającinformacjeprzekazywaneuprawnionyminstytucjomwramachdziałańinterwencyjnych.

 

 

Rozdział IV

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez pracownika placówki lub inne osoby dorosłe

§10

Krzywdzenie przez pracownika może przybrać dwie formy:

 

 1. Przestępstwonaszkodę dziecka(np.przemocfizyczna,wykorzystywanieseksualne,znęcanie)

 2. Negatywne zachowania względem dziecka – np. ośmieszanie dziecka, dyskryminowaniedziecka, nierówne traktowanie, niedocenianie dziecka, ignorowanie problemów i potrzebdziecka,nadmiernakrytyka,zawstydzanie,stawianienieadekwatnychdowieku,możliwościrozwojowychdzieckaoczekiwań,oczernianiedzieckaijegośrodowiskarodzinnego.

 3. OsobapodejrzewającakrzywdzeniedzieckawprzedszkoluzgłaszaproblemosobieodpowiedzialnejzaPolitykęochronydzieckai dyrektorowiprzedszkola.

 

§ 11

Przestępstwo na szkodę dziecka:

 1. Dyrektor(osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) wzywa osobę, którą podejrzewa się o krzywdzenie i informuje ją o podejrzeniu.

 2. Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) w celu wyjaśnienia prawdziwości faktów, sporządza opis zaistniałej sytuacji oraz plan pomocy dziecku.

 3. Przeprowadzonazostajerównieżrozmowaosobnozdzieckiemijegorodzicami/opiekunami w obecności psychologa, gdzie zostanie przekazana informacja ozaistniałejsytuacji i zostanie ustalonyplan pomocydziecku:

  1. zapewnieniemubezpieczeństwa,

  2. określenieroliopiekunów,

  3. wsparciedzieckaprzezplacówkę,

  4. ewentualneskierowaniedzieckadospecjalistycznejplacówkiwsparcia.

 4. Następniezostająwdrożonezaplanowanedziałaniaimonitoringsytuacji.

 5. Kiedyzaplanowanedziałaniaprzyniosąefekt,działaniezostajezakończone(sytuacjamonitorowana).

 6. Jeślibrakefektu,zostajepodjętewstosunkudoosobykrzywdzącejdzieckopodjętedziałaniewynikającezKartyNauczycielalub Kodeksu Pracy.

 

§ 12

Negatywne zachowania pracownika względem dziecka:

 

 1. DyrektorwrazzkoordynatoremPolitykiOchronyDzieckaprzeprowadzająrozmowęosobno z pracownikiem przedszkola natemat zdarzenia. Dyrektor dyscyplinuje krzywdzącego:

  1. informujeoposiadanejrelacjizezdarzenia,

  2. w uzasadnionych przypadkach informuje o obowiązku złożenia zawiadomienia na policję lub do prokuratury(obowiązekwynika z art.304 k.p.k.).

W przypadku pracownika pedagogicznego konsekwencje wynikają z przepisów Karty Nauczyciela, w przypadku pracownika obsługi z Kodeksu Pracy.

 1. Dyrektor i sprawca ustalają kontrakt zawierającydziałaniaeliminującenieodpowiednie zachowaniaoraz konsekwencje niepodjęcia ustalonych działań.

Przeprowadzona zostaje również rozmowa osobno z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami w obecności psychologa, gdzie zostanie przekazana informacja o zaistniałej sytuacji i zostanie ustalony plan pomocy dziecku:

  1. zapewnieniemubezpieczeństwa,

  2. określenieroliopiekunów,

  3. wsparciedzieckaprzezprzedszkole,

  4. ewentualneskierowaniedzieckadospecjalistycznejplacówkiwsparcia.

 

 1. Następniezostajewdrożeniezaplanowanychdziałańimonitoringsytuacji.

 

 1. Kiedyzaplanowanedziałaniaprzyniosąefekt,działaniezostajezakończone(sytuacjamonitorowana).

 2. Jeślibrakefektu,zostajepodjętewstosunkudoosobykrzywdzącejdzieckopodjętedziałaniewynikającezKartyNauczycielalub Kodeksu Pracy.

RozdziałV

Zasadyochrony danychosobowychdziecka

§13

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych wUstawie z dnia zdnia 10maja 2018 r. o ochronie danychosobowych.

 2. PracownikPrzedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie ma obowiązekzachowaniawtajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobówzabezpieczeniadanych osobowych przedosobaminieuprawnionymi.

 3. Dane dziecka są udostępnione wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawieodrębnychprzepisów.

 4. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka iudostępniania tych danych w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego, powoływanego wtrybieustawyzdnia 29 lipca2005 r.o przeciwdziałaniu przemocywrodzinie.

 

RozdziałVI

Zasadyochronywizerunkudziecka

§15

Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniaochronęwizerunkudziecka.

§16

 1. Pracownikowiprzedszkolaniewolnoumożliwiaćprzedstawicielommediówutrwalania wizerunkudziecka(filmowanie,fotografowanie,nagrywaniegłosudziecka)naterenieplacówkibezpisemnej zgodyopiekunadziecka.

 2. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownikprzedszkola może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskaniazgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych doopiekunadziecka -bezwiedzyi zgodytego opiekuna.

 3. Jeżeliwizerunekdzieckastanowijedynieszczegółcałości,takiejjakzgromadzenie,krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodziców/ prawnych opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jestwymagana.

 

§17

 1. Upublicznienieprzezpracownikaprzedszkolawizerunkudziecka,utrwalonegowjakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo), wymaga pisemnej zgody rodzica/ prawnego opiekuna dziecka.

 2. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz rodzica/ prawnego opiekuna poinformować o tym,gdziebędzieumieszczonyzarejestrowanywizerunekiwjakimkontekściebędziewykorzystywany.

 

§18

 1. Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacjiodziecku ani jego opiekunie.

 2. Pracownikprzedszkola,wwyjątkowychiuzasadnionychsytuacjach,możeskontaktowaćsięz opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowychprzedstawicielommediów.Wprzypadkuwyrażeniazgody,nauczycielpodajeprzedstawicielowimediówdanekontaktowedo opiekunadziecka.

 3. Pracownikprzedszkolaniekontaktujeprzedstawicielimediówzdziećmi.

 4. Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów osprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jestprzeświadczony,żejegowypowiedź nie jestwżadensposóbutrwalana.

 5. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedziećsięw kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna - powyrażeniupisemnej zgodyprzezopiekunadziecka.

 

RozdziałVIII

ZasadydostępudziecidoInternetuorazochronyprzedszkodliwymitreściami

§20

 1. DziecinaterenieprzedszkolaniemająswobodnegodostępudoInternetu.

 2. Wmomencie wprowadzenia możliwości korzystania przez dzieci z Internetu na terenieprzedszkolazostaną podjęte działaniazabezpieczające dzieci przed dostępem do treści,któremogą stanowićzagrożenie dlaich prawidłowegorozwoju.

 3. Na terenie placówki dostęp dziecka do Internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorempracownikaprzedszkola.

 4. Pracownikprzedszkolamaobowiązekinformowaniadzieciozasadachbezpiecznegokorzystaniaz Internetu. Pracownik placówki czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania zInternetu przezdzieci.

 5. NauczycielprzeprowadzazdziećmicyklzajęćnatematbezpiecznegokorzystaniazInternetu.

 6. Przedszkole przekazuje rodzicom informacje na temat zagrożeń dzieciw Internecie.

 

RozdziałIX

Zasady bezpiecznych relacji pracownik placówki – dzieckoorazstosowaniakari nagród

§21

Celem tego rozdziału jest ustalenie zasad panujących w przedszkolu w zakresie kar inagród, samoobsługi, higieny, posiłków oraz bezpośredniego kontaktu zdzieckiem.

§22

Konsekwencjeinagrody

 

 1. W przedszkolu wyklucza się i nie stosuje się kar wobec dzieci.

 2. Stosowany w przedszkolu system motywacyjny ma na celu wzmacnianie pozytywnychzachowańi eliminowanienegatywnych oraz regulacjęfunkcjonowaniagrupy.

 3. System motywacyjnystosowany jestz uwzględnieniemPrawDzieckaiposzanowaniem jego godności.

 4. Nauczycielezobowiązanidozapoznaniawychowanków z panującymwprzedszkolu Kodeksem Przedszkolaka.

 5. Nagrodęstanowi: ustna pochwałaindywidualna, pochwała dla rodziców, nagrodarzeczowa, list gratulacyjny, pochwała dyrektora, odznaka honorowa przedszkola.

 

 1. Konsekwencją nieprzestrzegania zasad panujących w przedszkolu może być: zwrócenieuwagi – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania, odebranie dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza, odsunięcie i pozostawienie dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie odzabawy,zmianaaktywności, powtarzanie poprawnego zachowania.

 2. Niedopuszczalnekonsekwencje:cielesne(szarpanie,bicie,popychanie),słowne(wyzywanie,wyśmiewanie,krzyczenie), zmuszanie, negowanieuczuć.

 3. W każdej sytuacji dziecko informowane jest o konsekwencji nieodpowiedniegozachowania.

 

§23

Samoobsługa,higiena,posiłki

 1. W raziepotrzebypracownikpomagapodczasposiłków,ubieraniairozbieraniasiędziecka.

 2. Pracowniknadzoruje i w razie potrzeby pomaga w czynnościach higienicznych(np. mycierąk,korzystanieztoalety,czyszczenie nosa).

 3. Pracowniknadzorujedzieciwzakresieutrzymywaniaporządkuwswoich rzeczach.

 

§24

Bezpośrednikontaktzdziećmi

 1. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do odnoszenia się z szacunkiemdodzieckawydającdzieciom polecenia rzeczowo,jasno i konkretnie.

 2. Pracownicy zobowiązani są do spokojnego tłumaczenia dziecku oraz rozmowyz dzieckiem zpozycji dziecka(kontakt wzrokowy).

 3. Niedopuszczalnejestwkontakciezdzieckiemkrzyczenie,używaniewulgaryzmów,wyśmiewanie,straszenie,szarpanie,bicie, popychaniedziecka.

 

RozdziałX

MonitoringstosowaniaPolitykiOchronyDzieciprzedkrzywdzeniem

 

§25

 1. Dyrektorplacówkiwyznacza koordynatora/koordynatorów,jakoosoby odpowiedzialnezaPolitykęOchronyDzieci w przedszkolu.

 2. Osoby, o których mowa w punkcie poprzedzającym, są odpowiedzialnezamonitorowanierealizacjiPolityki,zareagowanienasygnałynaruszeniaPolitykiorazza proponowaniezmianwPolityce.

 3. Osoby,októrychmowawpkt.1niniejszegoparagrafu,przeprowadzająwśródpracownikówprzedszkola,razna 12 miesięcy,ankietęmonitorującąpoziomrealizacjiPolityki.Wzórankietystanowi załącznik nr 11i wśród rodziców załącznik nr 12 do niniejszej Polityki.

 4. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany Politykioraz wskazywaćnaruszenia Polityki wplacówce.

 5. Osoby,októrychmowawpkt.1niniejszegoparagrafu,dokonująopracowaniawypełnionych ankiet przez pracowników placówki i rodziców. Sporządzają na tej podstawie raport zmonitoringu,którynastępnie przekazujądyrektorowi przedszkola.

 6. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przedszkola, wprowadzadoPolitykiniezbędnezmianyiogłaszapracownikomprzedszkolanowebrzmieniePolityki.

 

Przepisykońcowe

§26

 1. Ogłoszenienastępujewsposób przyjętywplacówceoświatowej.

 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników przedszkola i rodziców.