Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W OZORKOWIE

„ NIE MOŻNA ZMUSIĆ ZIARNA DO ROZWOJU I KIEŁKOWANIA,
MOŻNA JEDYNIE STWORZYĆ WARUNKI ZEZWALAJĄCE
NA TO,
ABY ZIARNO ROZWINEŁO WSZYSTKIE TKWIĄCE W NIM MOŻLIWOŚCI „

Carl Rogers

I Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: - w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym   w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,   - w Statucie Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie;   - w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r   w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.z 2009 r, Nr 168, poz. 1324 ze zm.)

II  Źródła planowania i opracowania Koncepcji Rozwoju Przedszkola:

Koncepcja rozwoju przedszkola została opracowana i jest realizowana przez radę pedagogiczną we współpracy z rodzicami wychowanków.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej,  stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Także, samoocena i określenie mocnych i słabych stron przedszkola,  na podstawie których, wytyczono kierunki dalszych działań.

III Misja Przedszkola

Misją  Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie jest zapewnienie  wychowankom wszechstronnych warunków do takiego kształcenia umiejętności, zdolności  i postaw dzieci, aby potrafiły one wykorzystać je  nie tylko w kolejnym etapie edukacji, ale w całym swoim przyszłym życiu oraz były wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka i jego  najbliższego otoczenia,  w tym także na świat  flory i fauny.   Szczególnym elementem koncepcji pracy pedagogicznej naszego przedszkola   jest rozwijanie inteligencji wielorakich naszych wychowanków na podstawie teorii Howarda Gardnera .
W literaturze psychologicznej pojęcie "inteligencji" najczęściej definiowane jest jako zdolność, rozumienia, kojarzenia, bystrość w znajdowaniu rozwiązań określonych problemów. Tymczasem Howard Gardner w 1984 r. zaprzeczył jakoby istniała jedna, ogólna zdolność umysłowa człowieka, która sprawia, że określa się go „ człowiekiem inteligentnym „. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdził, że każdy mózg człowieka ma specyficzną „ mapę” talentów, z którą przychodzimy na świat. Wyposażenie genetyczne to   „ kapitał początkowy” każdego nowo narodzonego dziecka. Od środowiska w jakim dziecko wzrasta, zależy rozwój lub zahamowanie naturalnych, wrodzonych predyspozycji.   Zatem od nas – dorosłych, rodziców, nauczycieli - w dużym stopniu zależy, które talenty rozkwitną, a które – być może - nigdy się nie ujawnią.

Harward Gardner ogłosił teorię 8 typów inteligencji , których ośrodki są zlokalizowane   w różnych częściach naszego mózgu:

 • inteligencję werbalną tj. językową,
 • logiczno – matematyczną,
 • muzyczną,
 • wizualno – przestrzenną,
 • kinestetyczną tj. ruchową,
 • przyrodniczą,
 • interpersonalną tj społeczną,
 • interpersonalną osobistą.

Pracując na bazie teorii inteligencji wielorakich pamiętamy , że :

 • każde dziecko jest inne, posiada niepowtarzalną "mapę inteligencji",ma swoje mocne i słabe strony,
 • wszystkie rodzaje inteligencji są równie cenne,
 • każdy rodzaj inteligencji można i trzeba rozwijać.


Przygotowujemy więc dzieci do podjęcia w przyszłości roli samodzielnych, aktywnych,
odpowiedzialnych i dbających o siebie nawzajem i o środowisko jednostek, przez wspomaganie ich w rozumieniu świata, w którym żyje człowiek,  oraz wychowywaniu
w przyjaznym środowisku i partnerskiej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Towarzyszymy dzieciom w przeżywaniu sukcesów i radzeniu sobie z porażkami. Zapewniamy im w zabawie i pracy wszechstronny rozwój oraz wyposażenie w cechy, określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, umożliwiające rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.

Podstawą naszej tożsamości i sukcesów jest profesjonalizm, dbałość o jakość , partnerstwo
i innowacyjność.

IV Cel:

 

Celem, do którego dążymy jest:

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ INTELIGENCJI WIELORAKICH DZIECKA ,
TAK ABY STAŁO SIĘ ONO SAMODZIELNE, AKTYWNE, ODPOWIEDZIALNE
I USPOŁECZNIONE”

 

W pracy dydaktyczno-wychowawczej dążymy do tego, by:

Dzieci:
• Dobrze adaptowały się do warunków przedszkola, potrafiły zgodnie żyć i współpracować
w grupie.

•  Wykazywały się samodzielnością i podejmowały różnorodne aktywności na rzecz własnego rozwoju.
•  Stawały się twórcze, wrażliwe, odpowiedzialne, otwarte na siebie i świat, akceptujące odrębność innych.
•  Stały się wrażliwe na zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin i zwierząt oraz potrafiły właściwie reagować na potencjalne niebezpieczeństwa.
•  Zostały solidnie przygotowane do podjęcia obowiązków ucznia szkoły podstawowej.
•  Każde dziecko w naszym przedszkolu ma prawo do: (na podstawie zapisów Konwencji Praw Dziecka)

 1. swobody myśli, sumienia, wyznania,
 2. aktywnej , serdecznej opieki , ciepła, wysłuchania, zrozumienia,
 3. spokoju i samotności, gdy tego chce,
 4. chwilowego odseparowania się jako osoba od dorosłych lub innych dzieci,
 5. snu lub wypoczynku , jeśli jest zmęczone i tego potrzebuje,
 6. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 7. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 8. wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 9. wspólnoty i solidarności w grupie,
 10. aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymywania w tym pomocy,
 11. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 12. pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 13. nauki, informacji, badania, eksperymentowania, doświadczania,
 14. nauki , jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 15. doświadczania konsekwencji swojego zachowania,
 16. zdrowego żywienia.

Rodzice:

• Współpracowali z nauczycielami na rzecz wszechstronnego rozwoju swoich dzieci, kształtowania postaw społecznych i kultury osobistej.

• Byli naszymi sojusznikami, współdecydowali i angażowali się w pracę na rzecz rozwoju przedszkola

• Uzyskiwali wsparcie w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb dziecka.

Nauczyciele:

• W przyjaznej atmosferze pracowali z pasją, nieustannie doskonaląc swoje umiejętności, pogłębiając wiedzę i podnosząc kwalifikacje; tym samym zapewniając wysoki poziom pracy placówki.

• Byli przewodnikami po ścieżkach wiedzy, współtowarzysząc dzieciom w zabawie.

• Rozpoznawali możliwości i umiejętności dziecka, stosowali metody wyzwalające samodzielne myślenie dziecka.

Dyrektor:

• Koordynował działania na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci, prowadzącej ku radosnemu poznawaniu przez nie świata.

Przedszkole i jego otoczenie:

• Zapewniało każdemu dziecku pełne bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, według wypracowanych procedur.

• Kierowało się  zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi wartościami uniwersalnymi takimi jak : prawda, dobro, piękno, tolerancja, koleżeństwo, równość szans, odpowiedzialność, zaufanie, współpraca, pomoc.
• Zapewniało każdemu dziecku życzliwość, poszanowanie godności osobistej, indywidualność w kontaktach oraz w procesie edukacyjno – wychowawczym.

• Realizowało  jasno określony i akceptowany przez rodziców system wychowawczy.

• Wyróżniało się sprawnym i nowoczesnym zarządzaniem, a pracownicy odczuwali satysfakcję ze swojej pracy.

• Swoją estetyką , funkcjonalnością, wyposażeniem zapewniało bezpieczne i optymalne warunki realizacji zadań edukacyjnych i opiekuńczych.

V Wizja absolwenta:

Pragniemy, aby szkoła podstawowaprzyjęła w swoje progi absolwenta przedszkola:

- wierzącego w siebie, w swoje możliwości potrafiącego znaleźć się w nowej sytuacji,  łatwo nawiązującego kontakty z rówieśnikami i dorosłymi;

- ciekawego świata, gotowego do poznawania, odkrywania i szanowania go;
- stawiającego pytania, przewidującego skutki podejmowanych działań;

- zaangażowanego w prace, które podejmuje samodzielnie na miarę swoich możliwości, umiejętności i zainteresowań.

VI. Procedura wspierania rozwoju dzieckazdolnego

1. Dziecko zdolne ma prawo do :

 1. rozwijania swoich szczególnych uzdolnień, umiejętności;
 2. uzyskania pomocy i wsparcia od nauczyciela w zakresie rozwijania jego zainteresowań, uzdolnień;
 3. promowania jego uzdolnień w środowisku przedszkolnym, lokalnym, ogólnopolskim;
 4. uzyskania pomocy w przygotowaniu do udziału np. w konkursach, przeglądach, wystawach;
 5. wykonywania zadań dodatkowych o wyższym stopniu trudności;
 6. pełnienia roli „asystenta nauczyciela” oraz "nauczyciela – przewodnika" dla innych dzieci;
 7. indywidualizacji pracy o wyższym poziomie trudności.

2.Działania nauczyciela we współpracy z rodzicami ukierunkowane na wspieranie rozwoju dziecka zdolnego:

 1. rozpoznanie uzdolnień dziecka na podstawie rozmowy z nim, obserwacji oraz analizy wytworów prac plastycznych;
 2. opracowanie i wdrożenie indywidualnego kierunku pracy wspomagającego rozwój szczególnych uzdolnień dziecka;
 3. omówienie zaobserwowanych uzdolnień z rodzicami, zapoznanie z propozycjami   ich rozwijania,  np. poprzez udział w kółku zainteresowań, konkursach, zajęciach, specjalistycznych poza przedszkolem,
 4. prowadzenie oddziaływań indywidualnych, konsultacji dziecka   z nauczycielem, ukierunkowanie jego samodzielnej pracy.

3. Bezpośrednie działania nauczyciela z dzieckiem mają na celu :

 1. poznanie mocnych stron dziecka – jego zdolności i zainteresowań;
 2. wykorzystanie uzdolnień dziecka w czasie organizowanych sytuacji edukacyjnych, zauważenie na tle grupy zaangażowania dziecka;
 3. położenie większego nacisku na działania twórcze niż odtwórcze;
 4. zachęcenie do twórczego myślenia, działania, zaangażowanie;
 5. uczynienie z dziecka asystenta nauczyciela i „ nauczyciela – przewodnika „ dla innych dzieci;
 6. zaangażowanie dziecka do wykonywania samodzielnych projektów związanych z jego umiejętnościami, zainteresowaniami;
 7. wykonywanie zadań o wyższym stopniu trudności przygotowanych przez nauczyciela;
 8. promowanie osiągnięć dziecka i przedszkola poprzez udział w konkursach, wystawach, przeglądach;
 9. pozytywne wzmacnianie wiary dziecka w jego umiejętności, możliwości rozwojowe;
 10. uczenie przyjmowania uwag, wskazówek, rad oraz radzenie sobie z niepowodzeniami i trudnościami.

VIII. Procedura wspierania rozwoju dziecka z problemami rozwojowymi

Dziecko z problemami rozwojowymi ma prawo do:

 1. akceptacji jego problemów i wszechstronnego rozwoju;
 2. uzyskania pomocy w pokonywaniu trudności;
 3. udziału w zajęciach zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej   oraz w oddziaływaniach indywidualnych wspomagających rozwój zaburzonych dysfunkcji;
 4. uzyskania od nauczyciela propozycji zadań do wykonania z rodzicami w domu;
 5. osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości rozwojowych.

2. Działania zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz poszczególnych nauczycieli we współpracy z rodzicami ukierunkowane na pomoc dziecku z problemami rozwojowymi:

 1. na podstawie obserwacji , wytworów prac plastycznych i rozmowy z dzieckiem;
 2. rozpoznanie jego trudności i problemów rozwojowych;
 3. opracowanie wstępnej diagnozy;
 4. omówienie zaobserwowanych problemów z rodzicami, zapoznanie z indywidualnym;
 5. programem wspomagania zaburzonych funkcji , wypracowanie wspólnych działań;
 6. przedszkola i domu w zakresie prowadzenia jednolitych działań wspomagających;
 7. prowadzenie systematycznej oddziaływań terapeutycznych w ramach prac zespołu oraz pracy indywidualnej;
 8. bieżące informowanie rodziców o wynikach prowadzonych oddziaływań;
 9. w razie większych problemów i małych efektów zachęcenie rodziców do skorzystania z pomocy specjalistów np. z PPP;
 10. przedstawienie wyników podjętych działań na analitycznym zebraniu rady pedagogicznej;
 11. w razie potrzeby – opracowanie stosownych wniosków i wskazówek do dalszej pracy dla nauczyciela klasy I.

3. Bezpośrednie działania nauczyciela z dzieckiem mają na celu :

 1. zmotywowanie dziecka do aktywnego współdziałania z nauczycielem, do radzenia sobie z niepowodzeniami i trudnościami;
 2. podkreślenie , nagrodzenie każdego drobnego sukcesu, każdego najdrobniejszego powodzenie dziecka;
 3. uczenie dziecka przyjmowania uwag oraz radzenia sobie z niepowodzeniami;
 4. uatrakcyjnianie prowadzonych oddziaływań terapeutyczno – wyrównawczych poprzez ciekawy, zmienny dobór pomocy dydaktycznych, zadań i ćwiczeń;
 5. wyrażanie uznania dla postępów dziecka na forum grupy, w rozmowie z rodzicami;
 6. wzmacnianie wiary dziecka w możliwość osiągnięcia sukcesu.

VIII. Analiza sytuacji bieżącej :

MOCNE STRONY:

• cele i zadania edukacyjne wynikają z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i są zgodne z polityką o światową;• w przedszkolu jest opracowany i wdrożony program adaptacyjny. Tworzone i wdrażane   są inne programy własne
• istnieje  urozmaicona oferta edukacyjna sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi dziecka;

•  w placówce preferowane są twórcze metody; można zaobserwować integracje treści,   bogatą gamę form i metod stosowanych w pracy z dziećmi, dzięki którym wychowankowie pogłębiają swoją wiedzę, umiejętności oraz wykazują odpowiednie postawy pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu;

• nauczycielki  trafnie dobierają metody rozwiązywania konfliktów między dziećmi, do ich indywidualnych problemów,  stwarzają im atmosferę sympatii i życzliwości, wyzwalają   u dzieci  poczucie bezpieczeństwa
•  realizowane są zagadnienia z rocznego planu pracy przedszkola, nauczycielki  tworzą   i realizują plany miesięczne w sposób przemyślany,  zgodnie z nową podstawa programową;

• zgodnie z przepisami prawa,  prowadzona jest diagnoza rozwoju dziecka na podstawie systematycznie prowadzonej i dokumentowanej diagnozy przedszkolnej oraz obserwacji,  czynionych przez nauczycielki.

•  po dokonaniu rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych   oraz możliwości psychofizycznych,  dzieci wymagające wsparcia obejmowane są pomocą psychologiczno-pedagogiczną , zgodnie z obowiązującym prawem;

•  przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców;  zabiega o ich  partnerstwo   w wychowaniu dziecka zaś  rodzice/opiekunowie prawni,  współdecydują w sprawach związanych z działalnością przedszkola;

•  każde dziecko,  ma zapewnione bezpieczeństwo i opiekę oraz higieniczne warunki pobytu.

•  organizowane są bardzo dobre warunki do czynnego obcowania dzieci z przyrodą,  niezależnie od pory roku – podejmowane są  działania ekologiczne na miarę rozwoju dziecka   z wykorzystaniem niespotykanego ogródka dydaktycznego:” Poznamy ,pokochamy i ochronimy florę rodzimą – ogródek dydaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 3 w Ozorkowie”;

•  nasza placówka posiada także,  dobrze wyposażoną mini sale gimnastyczną do  zajęć zabaw ruchowych prowadzonych o każdej porze roku.

•  w sprawowaniu opieki i wychowywaniu dzieci,  wspieramy rodziców/opiekunów prawnych poprzez wymianę informacji o dzieciach oraz organizowanie spotkań doskonalących wiedzę
o edukacji dziecka;

• praca rady pedagogicznej sprzyja rozwojowi placówki, która  współpracuje efektywnie.

• nauczyciele doskonalą się na różnych formach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz w ramach doskonalenia wewnątrzprzedszkolnego;

• zarządzanie przedszkolem jest sprawne i skuteczne.

• dobra atmosfera i klimat przedszkola sprzyja efektywnej pracy placówki.;

SŁABE STRONY:

• brak parkingu dla rodziców/opiekunów w najbliższej okolicy przedszkola;

• mała obecność przedszkola w mediach publicznych;

• przedszkole nie posiada wystarczająco rozbudowanej sieci internetowej;

• kadra nauczycielska  nie posiada kwalifikacji do prowadzenia niektórych  zajęć poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego (np. rytmika, gimnastyka korekcyjna)