Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH,DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIASTO OZORKÓW

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Zgodnie z art. 131 ust 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późń. zm.) do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 

UWAGA!!!

 

W TYM ROKU REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI ONLINE

 

od dnia 7 marca 2022 r. od godz. 12.00 do dnia 18 marca 2022 r.

 

Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola na rok szkolny 2022/2023” dostępny na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/ozorkow

 

Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną po zalogowaniu się na stronie, następnie wygenerowany wniosek należy złożyć do preferowanego przedszkola w formie papierowej wraz z niezbędnymi oświadczeniami.

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie kandydata do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie na rok szkolny 2022/2023

Rodzice /opiekunowie prawni składają do Dyrektora przedszkola " Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023, stanowiącą załącznik do niniejszej informacji

TERMIN SKŁADANIA KART dla nowych przedszkolaków wyłącznie drogą o-line: OD DNIA 7 MARCA DO DNIA 18 MARCA 2022 roku

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzenie Nr 10/22 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 stycznia 2022 r.

 

ZANIM WYPEŁNICIE KARTĘ UWAŻNIE PRZECZYTACIE JAKIE ZAŁĄCZNIKI TRZEBA DOŁĄCZYĆ!

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego:

 

1.    Wielodzietność rodziny  kandydata ( rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci spełniających kryteria do zasiłku rodzinnego, bez uwzględnienia dochodowości rodziny), z klauzulą następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

2.    Niepełnosprawność kandydata,

3.    Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4.    Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5.    Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

2), 3), 4), 5) – orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 426, poz. 568, poz. 875 z późn. zm.),

6.    Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem), objęcie kandydata pieczą zastępczą  - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie     o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

7.    Objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.      o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.).

Dokumenty do pkt 2-7 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, poz. 695, poz. 1298, poz. 2320 z późn. zm.) odpisu lub wyciągu z dokumentu.  Powyższe dokumenty mogą być  składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

 

 

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

 

1.    Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola – Pisemne oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola, z klauzulą następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

2.    Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność pozagospodarczą – Zaświadczenie z zakładu pracy/uczelni lub  pisemne oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego/działalności pozagospodarczej, z klauzulą następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

3.    Dziecko i jego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic samotnie wychowujący dziecko są objęci opłatą za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Miasto Ozorków - Pisemne oświadczenie rodzica, z klauzulą następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

4.    Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny -   Pisemne oświadczenie rodzica, z klauzulą następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Zasady kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszej placówce w roku szkolnym 2022/23

  1. Informacje ogólne
  2. Rodzice, którzy chcą aby dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza, składają na kolejny rok szkolny  „Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego” zwaną dalej deklaracją. Wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
  3. Deklarację składa się do dyrektora przedszkola w terminie od 28 lutego do 4 marca 2022 r.
  4. Deklaracja wydawana jest  przez nauczycielki w grupach lub  w wersji elektronicznej jest do pobrania na stronie internetowej placówki.
  5. Dziecko, dla którego została złożona deklaracja nie może uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. 
  6. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
  7. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
  8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
  9. Świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków w zakresie nauczania, wychowania i opieki, realizowane są bezpłatnie  w zakresie 5 godzin dziennie.
  10. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa dla każdego oddziału, ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacja nie oznacza przyjęcia dziecka do przedszkola!

Lista kandydatów przyjętych do przedszkola będzie podana do wiadomości publicznej 9.04.2021r.

 

W związku z panującą epidemią i zawieszeniem pracy przedszkola w formie stacjonarnej, poświadczenie woli przyjęcia przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata, odbędzie się w formie telefonicznej w dniach 30.03-31.03 2021r. w godz. 8.30-14.00. Na wskazane przez Państwa numery telefonu odezwie się komisja rekrutacyjna.