Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA NR 3 - COVID-19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W OZORKOWIE

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem procedury jest:

a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;

b) umożliwienie rodzicom/opiekunom prawnym podjęcia pracy zawodowej.

2. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzice decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki są zobowiązani wypełnić oświadczenie, załącznik nr 1.

§ 2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Przeprowadza spotkania z pracownikami, zapoznaje z procedurami i zasadami pracy w czasie epidemii.

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i obsługowego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

4. Zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełnienia kadry w przypadku nieobecności opiekunów z powodu choroby lub kwarantanny.

5. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

6. Dyrektor przedszkola ściśle współpracuje z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

7. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik przedszkola został skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest, jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

8. Dyrektor przedszkola informuje rodziców, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola należy im się zasiłek opiekuńczy.

9. Zapewnienia sprzęty i środki umożliwiające utrzymanie w czystości i dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, z których będą korzystały dzieci, w tym hol, szatnie, plac zabaw.

10.

11. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców/ opiekunów prawnych o liczbie dzieci, których rodzice/ opiekunowie prawni decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.

12. Przekazuje rodzicom/ opiekunom prawnym informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z pobytem dziecka w przedszkolu.

13. Wyznacza i przygotowuje pomieszczenie lub wydziela obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

14. Wyposaża pomieszczenie lub obszar do izolacji w zestaw ochronny, w skład, którego wchodzą: 1 przyłbica, 1 kombinezon ochronny, 2 maski z filtrem, 10 par rękawiczek oraz płyn dezynfekujący.

15. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej: (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy, itp.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

16. Zabezpiecza przy każdym wejściu do przedszkola dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła wraz z instrukcjami i zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (załącznik nr 2 i 3) i dezynfekcji rąk dla dorosłych załącznik 4 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce i przy dozownikach z płynem).

17. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcję zdejmowania rękawiczek jednorazowych załącznik nr 5 oraz kosz na zużyte rękawiczki.

18. Umieszcza się w widocznym miejscu instrukcję nakładania i zdejmowania maseczki - załącznik nr 6

19. Prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych – załącznik nr 7.

20. Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratorium oświaty, stacji sanitarno- epidemiologicznej, służb medycznych załącznik nr 8.

21. Uzyskuje zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka (na wejściu oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych), przy użyciu termometrów bezdotykowych.

§ 3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i systematycznego pomiaru temperatury.

2. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 (duszność, kaszel, gorączka, inne objawy) podczas pracy pracownik zgłasza ten fakt dyrektorowi, jeśli przebywa poza pracą - pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.

3. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki/ i w trakcie pracy często myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 2 i odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).

5. Zaleca się noszenie środków ochrony indywidualnej, w tym maseczek, przyłbic, rękawiczek;

6. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

7. Pracownicy zachowują dystans między sobą w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

8. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu: w ciągu jednego dnia w grupie dyżur pełni 2 nauczycieli.

1) Nauczyciele pełniący dyżur w placówce:

a) organizują działania opiekuńcze zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości zajęcia dydaktyczno-wychowawcze; obserwują dzieci podczas zabawy, zabawki po jej zakończeniu są wkładane przez nauczyciela do pojemnika za drzwiami sali i dezynfekowane przed ponownym użyciem przez kolejne dziecko na koniec dnia.

b) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku;

c) instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 3 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce);

d) zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, po przyjściu do przedszkola, a także szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza;

e) organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego wg ustalonego harmonogramu, tak aby grupy nie miały ze sobą kontaktu i korzystały z wyznaczonych rewirów;

f) nie organizują żadnych wyjść poza teren przedszkola;

g) sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi, organizują codzienną gimnastykę przy uchylonych oknach, mając na uwadze warunki atmosferyczne;

h) dokumentują działania w dzienniku grupy.

Zabawki po zakończonej zabawie są wkładane przez nauczyciela do pojemnika za drzwiami sali i dezynfekowane przed ponownym użyciem przez kolejne dziecko na koniec dnia.

2) Nauczyciele niepełniący dyżuru w placówce:

a) wykonują pracę zdalną zgodnie z Zasadami pracy nauczycieli Przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dokumentując działania w sprawozdaniu i dzienniku zajęć edukacji zdalnej.

b) w godzinach pracy placówki są do dyspozycji dyrektora tak, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.

c) stanowią “rezerwę kadrową” w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych u nauczyciela pracującego stacjonarnie z grupą dzieci w przedszkolu.

3) Personel obsługowy – pomoc nauczyciela, woźni, dozorcy:

a) podają dzieciom wodę/napój, zabezpieczając kubeczki tak, by dzieci nie piły w żadnym wypadku z tego samego kubeczka;

b) odbierają przygotowane przez kuchnię posiłki, zachowując zasadę niekontaktowania się z innym personelem przedszkola i dostarczają je do sal w których spożywany jest posiłek;

c) usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie prać lub dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, zabawki zawierające drobne elementy, książki, itp;

d) dokładnie czyszczą i dezynfekują przybory sportowe wykorzystywane do zajęć;

e) wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę;

f) wykonują codzienne prace porządkowe w salach przeznaczonych dla danej grupy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości rzeczy i sprzętów, których dotykają dzieci i personel;

g) dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków, leżaków (o ile grupa leżakuje) ściśle przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniach środków do dezynfekcji;

h) na bieżąco dezynfekują toalety;

i) przy wejściu głównym w strefie oznaczonej taśmą, jedna woźna dokonuje dziecku pomiaru temperatury i zaznacza na karcie, druga woźna odbiera w szatni dziecko od rodziców i prowadzi je do właściwej sali (wg grafiku);

j) w razie zaistniałej potrzeby, osoba wyznaczona przez dyrektora (pracownik administracyjny), odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID -19 lub objawy chorobowe;

k) w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID -19 lub innej choroby, woźna dodatkowo sprząta i dezynfekuje pomieszczenia oraz sanitariaty;

l) dozorca dba o codzienną dezynfekcję placu zabaw, w przypadku braku możliwości dokonania dezynfekcji, oznacza go taśmą zabezpieczającą przed użyciem;

ł) dozorca, przed godzinami schodzenia się dzieci, dezynfekuje powierzchnię schodów wejścia do przedszkola oraz schody na klatkach schodowych i hol prowadzący do sal, w których przebywają dzieci, ściśle przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniach środków do dezynfekcji.

9) Pracownicy kuchni oraz intendent:

a) przy wejściu do placówki obowiązkowo dezynfekują ręce;

b) w żadnym wypadku nie kontaktują się z dziećmi i personelem opiekującymi się dziećmi;

c) przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia;

d) wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy;

e) stosują środki ochrony osobistej;

f) utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;

g) po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, sanitariatu i obieralni;

h) wstęp do magazynu żywnościowego ma tylko intendent;

i) intendent dba o jego czystość i dezynfekcje;

j) wydaje towar kucharce, wystawiając go na stoliku przy magazynie;

k) intendent, ustala z dostawcami dokładny czas odbioru towarów;

l) intendent, dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców i wstępnie dezynfekuje zakupione towary;

ł) dostarczane pieczywo, powinno być przykryte jednorazowym ręcznikiem papierowym;

m) dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami.

n) nie dopuszcza się wejścia na teren kuchni, innych pracowników niż pracownicy kuchni.

§ 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują omówione w § 1 pkt 2 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1.

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

3. Nie przyprowadzają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Do przedszkola może uczęszczać tylko i wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

4. W przypadku dziecka, które ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

5. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. częstym myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

8. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).

9. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do przekazania aktualnych numerów telefonów kontaktowych w celu zapewnienia szybkiej komunikacji.

10. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak chorobowych, bezzwłocznie odbierają dziecko z przedszkola.

11. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola.

§ 5

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI DO/Z PRZEDSZKOLA

1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

4. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają/ odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

5. Rodzic/opiekun prawny obowiązkowo przed wejściem do budynku przedszkola zobowiązany jest zdezynfekować ręce lub mieć rękawiczki ochronne.

6. Każdy rodzic czy opiekun zobowiązany jest nosić maseczkę, tak, by zakrywała ona nos i usta.

7. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola w godz. 07.00 – 16.00, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez dyrektora, sporządzonym na podstawie deklaracji rodzica. W wyjątkowych sytuacjach przyprowadzanie dziecka w innych godzinach niż stanowi harmonogram, powinno być uzgodnione z nauczycielem danej grupy.

8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej ściśle określonej taśmą, gdzie znajduje się punkt pomiaru temperatury.

9. Przy stwierdzeniu, że dziecko nie gorączkuje, rodzic z dzieckiem udaje się do szatni, zdejmuje z niego ubranie wierzchnie a następnie przekazuje dziecko woźnej. Woźna kieruje się z dzieckiem do łazienki celem umycia rąk i odprowadza je do właściwej sali.

10. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na zmierzenie temperatury ich dziecku przy przyjściu do przedszkola, a także w razie wystąpienia objawów chorobowych (zawarta w oświadczeniu w załączniku nr 1).

11. Komunikacja z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka odbywa się przez telefon, sms, pocztą elektroniczną.

12. Nauczyciele muszą mieć zapewnioną możliwość szybkiego kontaktu z opiekunami lub z rodzicami dzieci.

13. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych, natychmiast należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub miejscu z zapewnieniem minimum dwóch metrów odległości od innych osób i niezwłocznie poprosić opiekunów, aby je odebrali.

14. Przy odbiorze dzieci z przedszkola rodzice zachowując dystans 2 m. odbierają dziecko od opiekuna w godz. zgodnie z harmonogramem, według złożonej deklaracji. Wcześniejsze odebranie dziecka z przedszkola należy uzgodnić telefonicznie z nauczycielem danej grupy.

§ 6

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

1. Ustala się godziny pracy przedszkola od 7:00 do 16:00.

2. Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

3. Do grupy przyporządkowani są na stałe nauczyciele, pomoc nauczyciela i woźne.

4. W jednej grupie może przebywać do 12 dzieci.

5. Ustala się maksymalną liczbę dzieci w przedszkolu w czasie pandemii do 48 dzieci.

6. Z wyposażenia sali zajęć do zabaw i innych aktywności dzieci w sali, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, kredki drewniane itp.). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

7. Dziecko, nie może zabierać ze sobą do i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

8. Sale zajęć należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w razie potrzeby także w czasie zajęć.

9. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi spotykanie się ze sobą poszczególnych grup.

10. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

11. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy muszą być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).

12. Personel kuchenny, nie może kontaktować się z dziećmi z innych grup oraz personelem opiekującym się dziećmi.

13. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

14. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem wyjść.

§ 7

ORGANIZACJAŻYWIENIA DZIECI

1. Przy organizacji żywienia (kuchnia, miejsce spożywania posiłków), w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy dochować zasady szczególnej ostrożności zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.

2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

3. Dzieci spożywają posiłki w salach przeznaczonych na jadalnię, przy zachowaniu zasady wymiany grup.

4. Posiłki przygotowują pracownicy kuchni,

5. Przed i po posiłku pomieszczenie zostaje zdezynfekowane, a także przeprowadza się czyszczenie i dezynfekcję blatów stołów i poręczy krzeseł.

6. Naczynia i sztućce myje dyżurująca, zgodnie z harmonogramem w danym tygodniu osoba. Wykorzystuje zmywarkę z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C z funkcją wyparzania.

§ 8

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 LUB INNEJ CHOROBY ZAKAŹNEJ

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID-19 lub innej choroby zakaźnej (duszności, kaszel, gorączkę):

1) wyznaczona przez dyrektora osoba (pracownik administracyjny) bezzwłocznie odizolowuje dziecko w pomieszczeniu do izolacji lub w wyznaczonym miejscu izolacji i bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny półmaskę z filtrem i rękawiczki; pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości;

2) nauczyciel opiekujący się grupą, telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji;

3) dyrektor powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, organ prowadzący, rodziców/opiekunów prawnych i w razie pogorszenia się stanu zdrowia dziecka dzwoni na 999 lub 112 i informuje, że mogą być zakażeni koronawirusem;

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

1) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia do izolacji;

2) dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę z filtrem i rękawiczki;

3) dyrektor niezwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko lub pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

4. W przypadku, gdy dziecko, pracownik przedszkola lub rodzic/opiekun prawny mający kontakt z pracownikami przedszkola został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

5. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca stosowanie się do wytycznych GIS.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

  1. Oświadczamy, że nasze dziecko………………………………………………………… jest zdrowe oraz nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej z powodu COVID-19.

  2. Zapoznaliśmy się z treścią procedury przyprowadzania dziecka do przedszkola w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jak również klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Przedszkola Miejskiego Nr 3, w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym.

  3. Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przy wejściu do placówki oraz w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych.

  4. W razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych zobowiązujemy się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.

  5. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak chorobowych bezzwłocznie odbierzemy dziecko z przedszkola. W razie konieczności szybkiego kontaktu będziemy dostępni pod nr tel. do matki ………………….……………………. i tel. do ojca …………………..…………………………………

  6. Oświadczamy, iż zostaliśmy poinformowani o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdajemy sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19;

w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka akceptujemy fakt, że nasza rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę;

w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę;

w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej pomieszczeniu do izolacji, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby organy;

zostaliśmy poinformowani o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko;

dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na środki dezynfekujące.

………………………………… …………………………………………………………………..

 

 

………………………………………………………………..

Czytelne podpisy rodziców /opiekunów pra

 

 

 

 

 

 

Wykaz telefonów:

 

1. Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – 42 714-02-53 lub w przypadku nasilonych objawów chorobowych numer alarmowy 112 lub najbliższy Oddział Zakaźny Szpitala

2. Infolinia NFZ w sprawie COVID – 19 – 800 190 590.

3. Organ prowadzący przedszkole – 42 710-31-34

4. Kuratorium Oświaty w Łodzi - 42 637-70-55

 

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że:

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie, reprezentowane przez dyrektora przedszkola.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Zagozda, z którym można się skontaktować e-mailowo: biuro@doradcaido.pl

3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym epidemicznego, na terenie placówki w okresie pandemii COVID – 19, w celu ochrony Państwa oraz Państwa dzieci żywotnych interesów ( art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zw. z art 9 ust. 2 lit. b) i lit. C) RODO ), w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. Z art 9 ust. 2 lit. b) RODO)

4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz inne uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 


 

 

ANEKS NR 1/2020

DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W OZORKOWIE W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2020 R DO ODWOŁANIA.

 

§ 3 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

8. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego w organizacji pracy harmonogramu: w miarę możliwości wg zasady: w ciągu jednego dnia w grupie dyżur pełni 2 nauczycieli.

1) Wszyscy nauczyciele pracują stacjonarnie:

a) organizują działania dydaktyczno - wychowawcze; obserwują i nadzorują dzieci podczas zabawy, zabawki po zakończeniu pracy danego oddziału są dezynfekowane;

f) organizują wyjścia poza teren przedszkola – spacery, wycieczki na terenie otwartym, unikając skupisk ludzkich

2) Nauczyciele przebywający na kwarantannie

Dyrektor przedszkola – w porozumieniu z nauczycielem – ustala, czy nauczyciel może pracować zdalnie (prowadzenie zdalnych zajęć z uczniami) i zachować prawo do 100% wynagrodzenia. (Kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy, lecz stanowi niemożność wykonywania pracy w określony sposób). Jeśli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy to decyzja o kwarantannie będzie wywoływała takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarza w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia).

Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie nauczyciel powinien ją bezzwłocznie przekazać pracodawcy, jak dzieje się to w przypadku zwolnienia lekarskiego.

 

§ 5 otrzymuje brzmienie:

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

4. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają/ odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

7. Przedszkole pracuje w godz. 6.30 – 17.00. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola w godz. 6.30 -8.30 zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Późniejsze przyprowadzanie dziecka w wyjątkowych sytuacjach powinno być uzgodnione z nauczycielem opiekunem danej grupy.

8. Uchylony.

9. Rodzic z dzieckiem „odbija kartę/czip w systemie Indeksik dokumentując godzinę przyjścia dziecka, zdejmuje z niego ubranie wierzchnie a następnie przekazuje dziecko woźnej. Woźna kieruje się z dzieckiem do łazienki celem umycia rąk i odprowadza je do właściwej sali.

 

§ 6otrzymuje brzmienie:

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

1. Ustala się godziny pracy przedszkola od 6.30 do 17:00.

2. Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali od godziny 8.00 do 14.30 Rano podczas schodzenia się dzieci oraz w godzinach popołudniowych (6.30-8.00 oraz 14.30-17.00 - dzieci będą przebywały w grupach łączonych)

4. W jednej grupie może przebywać do 25 dzieci.

5. Uchylony

 

§ 7 otrzymuje brzmienie:
3. Dzieci spożywają posiłki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, w swoich salach, w których przebywają na co dzień, w miejscach do tego przeznaczonych.

 

 

 

Oświadczenie dla rodzica otrzymuje brzmienie:

OŚWIADCZENIE

1. Jestem świadom/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

2. Oświadczam/y, że nasze dziecko…………………………………………………., jest zdrowe – bez objawów chorobowych oraz nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej z powodu COVID-19.

3. Zapoznaliśmy się z treścią procedury przyprowadzania dziecka do przedszkola w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem Covid-19, jak również klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym, zobowiązujmy/ę się do przestrzegania obowiązujących zasad.

3. Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych.

4. W razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych zobowiązujemy się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.

5. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak chorobowych (rozumie się, np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe), bezzwłocznie odbierzemy dziecko z przedszkola. W razie konieczności szybkiego kontaktu będziemy dostępni pod nr tel. do matki ………………………… i tel. do ojca …………………………

6. Oświadczamy, iż zostaliśmy poinformowani o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdajemy sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19

w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka akceptujemy fakt, że na decyzję GIS nasza rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę;

w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę;

w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej pomieszczeniu do izolacji, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby organy;

dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na środki dezynfekujące.

Przyjmujemy do wiadomości, iż przedszkole nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uczulenia powstałe w wyniku częstego mycia rąk i kontaktu z dezynfekowanymi powierzchniami.

 

 

………………………………… …………………

Data, czytelne podpisy rodziców /opiekunów prawnych

 

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
MAŁGORZATA RAJSKA

 


 

ANEKS NR 2/2020
DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W OZORKOWIE
W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA  FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU                                              
Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 20 LISTOPADA 2020 R DO ODWOŁANIA. w § 3 pkt 1dodaje się literę a) o brzmieniu:

Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

  • 4 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

Nie przyprowadzają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych.                                       

  • 5 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

 

Pozostałe zapisy w procedurze nie ulegają zmianie.DYREKTOR PRZEDSZKOLA                                                                                             
MAŁGORZATA RAJSKA