KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA NR 3 - COVID-19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA NR 3

W OZORKOWIE

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA

JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU

Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM

COVID-19
§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem procedury jest:
a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID-19;
b) umożliwienie rodzicom/opiekunom prawnym podjęcia pracy zawodowej.
2. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia,
ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100%
wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzice decydując się
na przyprowadzenie dziecka do placówki są zobowiązani wypełnić
oświadczenie, załącznik nr 1.

§ 2
OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI
1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury
obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego
w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Przeprowadza spotkania z pracownikami, zapoznaje z procedurami
i zasadami pracy w czasie epidemii.
3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i obsługowego na okres
wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa
i choroby COVID-19.
4. Zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełnienia kadry w przypadku
nieobecności opiekunów z powodu choroby lub kwarantanny.
5. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia
odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

6. Dyrektor przedszkola ściśle współpracuje z Wojewódzkim Inspektorem
Sanitarnym oraz sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach
Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
7. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik przedszkola został skierowany
do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest,
jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor tej placówki w porozumieniu
z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję
o zamknięciu instytucji w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń
i przedmiotów.
8. Dyrektor przedszkola informuje rodziców, że w przypadku
nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola należy im się zasiłek opiekuńczy.
9. Zapewnienia sprzęty i środki umożliwiające utrzymanie w czystości
i dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, z których będą korzystały dzieci, w tym
hol, szatnie, plac zabaw.
10. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych
zdalnie informacji od rodziców/ opiekunów prawnych o liczbie dzieci, których
rodzice/ opiekunowie prawni decydują się przyprowadzić do placówki w czasie
pandemii.
11. Przekazuje rodzicom/ opiekunom prawnym informację o czynnikach
ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną
z pobytem dziecka w przedszkolu.
12. Wyznacza i przygotowuje pomieszczenie lub wydziela obszar, w którym
będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów
chorobowych.
13. Wyposaża pomieszczenie lub obszar do izolacji w zestaw ochronny,
w skład, którego wchodzą: 1 przyłbica, 1 kombinezon ochronny, 2 maski
z filtrem, 10 par rękawiczek oraz płyn dezynfekujący.
14. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej: (rękawiczki, przyłbice,
maseczki, fartuchy, itp.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk
i powierzchni.
15. Zabezpiecza przy każdym wejściu do przedszkola dozowniki z płynem
do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła wraz

z instrukcjami i zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci
(załącznik nr 2 i 3) i dezynfekcji rąk dla dorosłych załącznik 4 (umieszczone
w widocznych miejscach w placówce i przy dozownikach z płynem).
16. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcję zdejmowania rękawiczek
jednorazowych załącznik nr 5 oraz kosz na zużyte rękawiczki.
17. Umieszcza się w widocznym miejscu instrukcję nakładania
i zdejmowania maseczki - załącznik nr 6
18. Prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych – załącznik nr 7.
19. Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu
prowadzącego, kuratorium oświaty, stacji sanitarno- epidemiologicznej, służb
medycznych załącznik nr 8.
20. Uzyskuje zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na pomiar temperatury
ciała dziecka (na wejściu oraz w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów chorobowych), przy użyciu termometrów bezdotykowych.

§ 3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji
i systematycznego pomiaru temperatury.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 (duszność, kaszel,
gorączka, inne objawy) podczas pracy pracownik zgłasza ten fakt dyrektorowi,
jeśli przebywa poza pracą - pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie
dyrektora przedszkola.
3. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, wchodzą
i wychodzą tylko przez wejście główne.
4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki/ i w trakcie
pracy często myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 2 i odkażają
ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik
nr 4 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
5. Zaleca się noszenie środków ochrony indywidualnej, w tym maseczek,
przyłbic, rękawiczek;
6. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

7. Pracownicy zachowują dystans między sobą w każdej przestrzeni
przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.
8. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego
przez dyrektora harmonogramu: w ciągu jednego dnia w grupie dyżur pełni
2 nauczycieli.
1) Nauczyciele pełniący dyżur w placówce:
a) organizują działania opiekuńcze zajęcia opiekuńcze oraz w miarę
możliwości zajęcia dydaktyczno-wychowawcze; obserwują dzieci podczas
zabawy, zabawki po jej zakończeniu są wkładane przez nauczyciela do
pojemnika za drzwiami sali i dezynfekowane przed ponownym użyciem przez
kolejne dziecko na koniec dnia.
b) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego
zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej,
aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności
za swoje zachowanie, bez lęku;
c) instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci
stanowiącej załącznik nr 3 (umieszczonej w widocznych miejscach
w placówce);
d) zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, po przyjściu
do przedszkola, a także szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety
i po powrocie ze świeżego powietrza;
e) organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego
wg ustalonego harmonogramu, tak aby grupy nie miały ze sobą kontaktu
i korzystały z wyznaczonych rewirów;
f) nie organizują żadnych wyjść poza teren przedszkola;
g) sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi, organizują codzienną
gimnastykę przy uchylonych oknach, mając na uwadze warunki atmosferyczne;
h) dokumentują działania w dzienniku grupy.
Zabawki po zakończonej zabawie są wkładane przez nauczyciela do pojemnika
za drzwiami sali i dezynfekowane przed ponownym użyciem przez kolejne
dziecko na koniec dnia.
2) Nauczyciele niepełniący dyżuru w placówce:

a) wykonują pracę zdalną zgodnie z Zasadami pracy nauczycieli Przedszkola
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
dokumentując działania w sprawozdaniu i dzienniku zajęć edukacji zdalnej.
b) w godzinach pracy placówki są do dyspozycji dyrektora tak, aby
włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.
c) stanowią “rezerwę kadrową” w sytuacji wystąpienia objawów
chorobowych u nauczyciela pracującego stacjonarnie z grupą dzieci
w przedszkolu.
3) Personel obsługowy – pomoc nauczyciela, woźni, dozorcy:
a) podają dzieciom wodę/napój, zabezpieczając kubeczki tak, by dzieci
nie piły w żadnym wypadku z tego samego kubeczka;
b) odbierają przygotowane przez kuchnię posiłki, zachowując zasadę
niekontaktowania się z innym personelem przedszkola i dostarczają
je do sal w których spożywany jest posiłek;
c) usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie prać
lub dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, zabawki zawierające drobne
elementy, książki, itp;
d) dokładnie czyszczą i dezynfekują przybory sportowe wykorzystywane
do zajęć;
e) wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz
na godzinę;
f) wykonują codzienne prace porządkowe w salach przeznaczonych dla
danej grupy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości
rzeczy i sprzętów, których dotykają dzieci i personel;
g) dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła,
uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do
spożywania posiłków, leżaków (o ile grupa leżakuje) ściśle przestrzegając
zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniach środków do dezynfekcji;
h) na bieżąco dezynfekują toalety;

i) przy wejściu głównym w strefie oznaczonej taśmą, jedna woźna dokonuje
dziecku pomiaru temperatury i zaznacza na karcie, druga woźna odbiera
w szatni dziecko od rodziców i prowadzi je do właściwej sali (wg grafiku);
j) w razie zaistniałej potrzeby, osoba wyznaczona przez dyrektora
(pracownik administracyjny), odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego
stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID -19 lub objawy chorobowe;
k) w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID -19 lub innej choroby,
woźna dodatkowo sprząta i dezynfekuje pomieszczenia oraz sanitariaty;
l) dozorca dba o codzienną dezynfekcję placu zabaw, w przypadku braku
możliwości dokonania dezynfekcji, oznacza go taśmą zabezpieczającą przed
użyciem;
ł) dozorca, przed godzinami schodzenia się dzieci, dezynfekuje powierzchnię
schodów wejścia do przedszkola oraz schody na klatkach schodowych i hol
prowadzący do sal, w których przebywają dzieci, ściśle przestrzegając zaleceń
producenta znajdujących się na opakowaniach środków do dezynfekcji.
9) Pracownicy kuchni oraz intendent:
a) przy wejściu do placówki obowiązkowo dezynfekują ręce;
b) w żadnym wypadku nie kontaktują się z dziećmi i personelem
opiekującymi się dziećmi;
c) przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi
funkcjonowania zbiorowego żywienia;
d) wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy
stanowiskami pracy;
e) stosują środki ochrony osobistej;
f) utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;
g) po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty
i pomieszczenia zaplecza kuchennego, sanitariatu i obieralni;
h) wstęp do magazynu żywnościowego ma tylko intendent;
i) intendent dba o jego czystość i dezynfekcje;
j) wydaje towar kucharce, wystawiając go na stoliku przy magazynie;
k) intendent, ustala z dostawcami dokładny czas odbioru towarów;

l) intendent, dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców i wstępnie
dezynfekuje zakupione towary;
ł) dostarczane pieczywo, powinno być przykryte jednorazowym ręcznikiem
papierowym;
m) dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami.
n) nie dopuszcza się wejścia na teren kuchni, innych pracowników niż
pracownicy kuchni.

§ 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu
sanitarnego w warunkach pandemii i choroby COVID-19 w przedszkolu
i podpisują omówione w § 1 pkt 2 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące
załącznik nr 1.
2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie
zdrowia dziecka.
3. Nie przyprowadzają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa
osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
Do przedszkola może uczęszczać tylko i wyłącznie zdrowe dziecko – bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
4. W przypadku dziecka, które ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają
indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
5. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek
i niepotrzebnych przedmiotów.
6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny
m.in. częstym myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie,
unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania.
8. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki odkażają ręce
płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4
(umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).

9. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do przekazania aktualnych
numerów telefonów kontaktowych w celu zapewnienia szybkiej komunikacji.
10. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak chorobowych,
bezzwłocznie odbierają dziecko z przedszkola.
11. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie
zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego,
że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym
źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola.

§ 5

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
DO/Z PRZEDSZKOLA
1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
4. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają/ odbierający dzieci
do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do
pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
5. Rodzic/opiekun prawny obowiązkowo przed wejściem do budynku
przedszkola zobowiązany jest zdezynfekować ręce.
6. Każdy rodzic czy opiekun musi mieć rękawiczki ochronne, zobowiązany
jest nosić maseczkę, tak, by zakrywała ona nos i usta.
7. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola w godz. 07.00 – 16.00,
zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez dyrektora, sporządzonym na
podstawie deklaracji rodzica. W wyjątkowych sytuacjach przyprowadzanie
dziecka w innych godzinach niż stanowi harmonogram, powinno być
uzgodnione z nauczycielem danej grupy.
8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej
ściśle określonej taśmą, gdzie znajduje się punkt pomiaru temperatury.
9. Przy stwierdzeniu, że dziecko nie gorączkuje, rodzic z dzieckiem udaje
się do szatni, zdejmuje z niego ubranie wierzchnie a następnie przekazuje

dziecko woźnej. Woźna kieruje się z dzieckiem do łazienki celem umycia rąk i
odprowadza je do właściwej sali.
10. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na zmierzenie temperatury ich dziecku
przy przyjściu do przedszkola, a także w razie wystąpienia objawów
chorobowych (zawarta w oświadczeniu w załączniku nr 1).
11. Komunikacja z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka odbywa się
przez telefon, sms, pocztą elektroniczną.
12. Nauczyciele muszą mieć zapewnioną możliwość szybkiego kontaktu
z opiekunami lub z rodzicami dzieci.
13. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów
chorobowych, natychmiast należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu
lub miejscu z zapewnieniem minimum dwóch metrów odległości od innych
osób i niezwłocznie poprosić opiekunów, aby je odebrali.
14. Przy odbiorze dzieci z przedszkola rodzice zachowując dystans 2 m.
odbierają dziecko od opiekuna w godz. zgodnie z harmonogramem, według
złożonej deklaracji. Wcześniejsze odebranie dziecka z przedszkola należy
uzgodnić telefonicznie z nauczycielem danej grupy.

§ 6
ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU
1. Ustala się godziny pracy przedszkola od 7:00 do 16:00.
2. Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
3. Do grupy przyporządkowani są na stałe nauczyciele, pomoc nauczyciela i
woźne.
4. W jednej grupie może przebywać do 12 dzieci.
5. Ustala się maksymalną liczbę dzieci w przedszkolu w czasie pandemii
do 48 dzieci.
6. Z wyposażenia sali zajęć do zabaw i innych aktywności dzieci w sali, należy
usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub
dezynfekować (np. pluszowe zabawki, kredki drewniane itp.). Jeżeli do zajęć
wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je
dokładnie czyścić lub dezynfekować.

7. Dziecko, nie może zabierać ze sobą do i z placówki niepotrzebnych
przedmiotów lub zabawek.
8. Sale zajęć należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w razie potrzeby
także w czasie zajęć.
9. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi spotykanie się
ze sobą poszczególnych grup.
10. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
11. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy muszą być
zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki,
maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie
konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).
12. Personel kuchenny, nie może kontaktować się z dziećmi z innych grup
oraz personelem opiekującym się dziećmi.
13. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy
odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie
powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka
z przedszkola.
14. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie
przedszkola, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości odbywa się
zgodnie z ustalonym harmonogramem wyjść.
§ 7
ORGANIZACJA ŻYWIENIA DZIECI
1. Przy organizacji żywienia (kuchnia, miejsce spożywania posiłków),
w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa
odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy
dochować zasady szczególnej ostrożności zabezpieczenia epidemiologicznego
pracowników.
2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia
i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
naczyń stołowych oraz sztućców.

3. Dzieci spożywają posiłki w salach przeznaczonych na jadalnię, przy
zachowaniu zasady wymiany grup.
4. Posiłki przygotowują pracownicy kuchni,
5. Przed i po posiłku pomieszczenie zostaje zdezynfekowane, a także
przeprowadza się czyszczenie i dezynfekcję blatów stołów i poręczy krzeseł.
6. Naczynia i sztućce myje dyżurująca, zgodnie z harmonogramem w danym
tygodniu osoba. Wykorzystuje zmywarkę z dodatkiem detergentu, w
temperaturze minimum 60°C z funkcją wyparzania.

§ 8

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA COVID-19 LUB INNEJ CHOROBY ZAKAŹNEJ
1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID-19 lub innej
choroby zakaźnej (duszności, kaszel, gorączkę):
1) wyznaczona przez dyrektora osoba (pracownik administracyjny)
bezzwłocznie odizolowuje dziecko w pomieszczeniu do izolacji lub w
wyznaczonym miejscu izolacji i bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę,
fartuch ochronny półmaskę z filtrem i rękawiczki; pozostaje z dzieckiem
utrzymując min. 2 m odległości;
2) nauczyciel opiekujący się grupą, telefonicznie zawiadamia dyrektora
o zaistniałej sytuacji;
3) dyrektor powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, organ
prowadzący, rodziców/opiekunów prawnych i w razie pogorszenia się stanu
zdrowia dziecka dzwoni na 999 lub 112 i informuje, że mogą być zakażeni
koronawirusem;
2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID-19
(duszności, kaszel, gorączkę):
1) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego
pomieszczenia do izolacji;
2) dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza
się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę z filtrem i rękawiczki;
3) dyrektor niezwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują
dalsze kroki bezpieczeństwa.

Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko lub pracownik, należy
poddać gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekowaniu powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
4. W przypadku, gdy dziecko, pracownik przedszkola lub rodzic/opiekun
prawny mający kontakt z pracownikami przedszkola został skierowany
do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu
z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję
o zamknięciu przedszkola w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń
i przedmiotów.
5. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana
o zakażenie i zaleca stosowanie się do wytycznych GIS.

§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020 r.
i obowiązuje do odwołania.

Dyrektor przedszkola
Małgorzata Rajska

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczamy, że nasze dziecko…………………………………………………………
jest zdrowe oraz nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej z powodu
COVID-19.
2. Zapoznaliśmy się z treścią procedury przyprowadzania dziecka do przedszkola w okresie stanu
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jak również klauzuli informacyjnej
dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Przedszkola Miejskiego
Nr 3, w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym.
3. Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przy wejściu do placówki oraz w sytuacji
wystąpienia objawów chorobowych.
4. W razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych zobowiązujemy się
do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa
COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.
5. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak chorobowych bezzwłocznie odbierzemy dziecko
z przedszkola. W razie konieczności szybkiego kontaktu będziemy dostępni pod nr tel. do matki
………………….……………………. i tel. do ojca …………………..…………………………………
6. Oświadczamy, iż zostaliśmy poinformowani o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego
dziecka i naszych rodzin tj.:
● mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków
ochronnych zdajemy sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19;
● w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie)
personel/dziecko/rodzic dziecka akceptujemy fakt, że nasza rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie
skierowane na 14-dniową kwarantannę;
● w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu,
przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający danej chwili na terenie
przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę;
● w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta
zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej pomieszczeniu do izolacji,
wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony
rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby organy;
● zostaliśmy poinformowani o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania
dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko;
● dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na środki dezynfekujące.
………………………………… …………………………………………………………………..

………………………………………………………………..
Czytelne podpisy rodziców /opiekunów prawnych

 

 

 

Klauzula informacyjna
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie,
reprezentowane przez dyrektora przedszkola.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Zagozda, z którym można się skontaktować
e-mailowo: biuro@doradcaido.pl
3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
w tym epidemicznego, na terenie placówki w okresie pandemii COVID – 19, w celu ochrony
Państwa oraz Państwa dzieci żywotnych interesów ( art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zw. z art 9 ust. 2
lit. b) i lit. C) RODO ), w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
danych ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. Z art 9 ust. 2 lit. b) RODO)
4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
oraz inne uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora
Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest
obowiązkowe.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.