Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

1. Jestem świadom/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

2. Oświadczam/y, że nasze dziecko…………………………………………………………………………………………, jest zdrowe – bez objawów chorobowych oraz nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej z powodu COVID-19.

3. Zapoznaliśmy się z treścią procedury przyprowadzania dziecka do przedszkola w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem Covid-19, jak również klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym, zobowiązujmy/ę się do przestrzegania obowiązujących zasad.

3. Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych.

4. W razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych zobowiązujemy się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.

5. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak chorobowych (rozumie się, np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe), bezzwłocznie odbierzemy dziecko z przedszkola. W razie konieczności szybkiego kontaktu będziemy dostępni pod nr tel. do matki ……………………… i tel. do ojca ………………………………

6. Oświadczamy, iż zostaliśmy poinformowani o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

● mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdajemy sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19

● w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka akceptujemy fakt, że na decyzję GIS nasza rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę;

● w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę;

● w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej pomieszczeniu do izolacji, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby organy;

● dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na środki dezynfekujące.

Przyjmujemy do wiadomości, iż przedszkole nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uczulenia powstałe w wyniku częstego mycia rąk i kontaktu z dezynfekowanymi powierzchniami.

 

 

………………………………… …………………………………

Data, czytelne podpisy rodziców /opiekunów prawnych