Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

1. Jestem świadom/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

2. Oświadczam/y, że nasze dziecko…………………………………………………………………………………………, jest zdrowe – bez objawów chorobowych oraz nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej z powodu COVID-19.

3. Zapoznaliśmy się z treścią procedury przyprowadzania dziecka do przedszkola w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem Covid-19, jak również klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym, zobowiązujmy/ę się do przestrzegania obowiązujących zasad.

3. Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych.

4. W razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych zobowiązujemy się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.

5. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak chorobowych (rozumie się, np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe), bezzwłocznie odbierzemy dziecko z przedszkola. W razie konieczności szybkiego kontaktu będziemy dostępni pod nr tel. do matki ……………………… i tel. do ojca ………………………………

6. Oświadczamy, iż zostaliśmy poinformowani o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

● mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdajemy sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19

● w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka akceptujemy fakt, że na decyzję GIS nasza rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę;

● w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę;

● w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej pomieszczeniu do izolacji, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby organy;

● dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na środki dezynfekujące.

Przyjmujemy do wiadomości, iż przedszkole nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uczulenia powstałe w wyniku częstego mycia rąk i kontaktu z dezynfekowanymi powierzchniami.

 

 

………………………………… …………………………………

Data, czytelne podpisy rodziców /opiekunów prawnych